คณะกรรมการตรวจสอบ

  รายชื่อ ตำแหน่ง
(1) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธานกรรมการ
(2) นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการ
(3) นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี กรรมการ
(4) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เลขานุการ
(5) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ
 

อำนาจหน้าที่:

 1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน
 2. สอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน และให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 4. เสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ใช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
 5. สอบทานการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
 6. การเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน
 7. พิจารณาในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัย ของผู้ตรวจสอบภายใน ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสถาบันเห็นชอบก่อนดำเนินการ
 8. ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน
 9. พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถาบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 10. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจในการเชิญเจ้าหน้าที่สถาบัน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือมาเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม หรือตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

 

อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสถาบัน 8,750 บาท
กรรมการ 7,000 บาท
   
หมายเหตุ: การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ เป็นไปตามแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) อ่านต่อ
Share this: