ระดับการพัฒนาพื้นที่ (A - B - C - D)

จากพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานของสถาบัน ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 - 2570) กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินการและยกระดับการพัฒนาจำนวน 616 กลุ่มบ้าน จากกลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 498 กลุ่มบ้าน และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ จานวน 118 กลุ่มบ้าน นำมาแบ่งระดับการพัฒนา เพื่อการดำเนินงานและการยกระดับการพัฒนามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

A
ชุมชน A คือ ชุมชนเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้ด้วยตนเอง และมีผลการพัฒนาที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
B
ชุมชน B คือ ชุมชนที่สามารถร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา มีการกระจายและยกระดับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
C
ชุมชน C คือ ชุมชนที่อยู่ระหว่างการเริ่มเรียนรู้และขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อการแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ และมีการพัฒนาแปลงเรียนรู้
D
ชุมชน D คือ ชุมชนที่ยังไม่เข้าดำเนินการพัฒนา

ข้อมูลรายงานปีงบประมาณ 2565

Share this: