คู่มือการปฏิบัติต่างๆ

คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง สวพส. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จัดทำโดยกลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ มีนาคม 2561

แนวปฏิบัติในการยืม-คืน ทรัพย์สินของ สวพส. ประจำปี 2564

แนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ ประจำปี 2564

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการควบคุม พัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563
หนังสือแจ้งเวียน (เลขที่ สวพส.(สอน)/302)

 

4 ขั้นตอนการปฏิบัติการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

Modified: 10 สิงหาคม 2563, 17:06
 

สื่อวิดีทัศน์เรื่องการยืมและการโอนพัสดุครุภัณฑ์

 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวิจัยและพัฒนา

คู่มือนักวิจัย

คู่มือการปฏิบัติงานในพื้นที่

คู่มือด้านการให้บริการ

แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน

คู่มือการให้ทุนอุดหนุนวิจัย

คู่มือการให้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

Share this:

บทความระเบียบองค์กร