ผลการดำเนินงาน

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2563
สำหรับ Open Data

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2553

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2550

รายงานการเงิน ปี 2564

รายงานการเงิน ปี 2563

รายงานการเงิน ปี 2562

รายงานการเงิน ปี 2561

รายงานการเงิน ปี 2560

รายงานการเงิน ปี 2559

รายงานการเงิน ปี 2558

รายงานการเงิน ปี 2557

รายงานการเงิน ปี 2556

รายงานการเงิน ปี 2555

Playlist: การพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน


Playlist: องค์ความรู้งานวิจัยและพัฒนา

Playlist: โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"


Playlist: ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2559

รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ปี 2559

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2558

รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ปี 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี 2558

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2558

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี 2557

รายงานภารกิจที่รัฐ-ฝ่ายบริหารต้องดำเนินตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2557

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2557

รายงานภารกิจที่รัฐ-ฝ่ายบริหารต้องดำเนินตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2556

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2556

บทสรุปผู้บริหาร เรื่องความพึงพอใจผู้รับบริการ

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2564

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2563

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2562

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2561

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2560

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2559

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2558

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2557

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2556

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2555

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2554

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2553

Share this:

บทความระเบียบองค์กร