คณะที่ปรึกษาพิเศษ

  รายชื่อ ตำแหน่ง
1) นายจรัลธาดา  กรรณสูต ประธานที่ปรึกษา
2) นายอำพน  กิตติอำพน ที่ปรึกษาพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3) นายอัชพร  จารุจินดา ที่ปรึกษาพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4) รองศาสตราจารย์ อุณารุจ  บุญประกอบ ที่ปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา
 

อำนาจหน้าที่:

โดยให้ที่ปรึกษาพิเศษมีหน้าที่ตาม มาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548

 

มาตรา 23 ให้คณะที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่คณะกรรมการและผู้อำนวยการในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกา

Share this: