พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีพื้นที่ดำเนินงานในด้านการวิจัยและการพัฒนา ซึ่งจำแนกได้ดังต่อไปนี้

โครงการ จังหวัด อำเภอ ตำบล กลุ่มบ้าน ครัวเรือน ประชากร
1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง/สถานีเกษตรหลวง
(39 แห่ง)
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา 23 73 468 49,624 191,821
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(33 แห่ง)
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร กาญจนบุรี 24 73 498 62,078 232,515
3. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
(โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน)

(11 แห่ง)
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก 7 18 117 5,146 24,395
4. โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"
(11 แห่ง)
แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์     129 24,534 76,630
5. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
(785 ศศช.)
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ราชบุรี 72 195 785 26,378 127,650
6. อุทยานหลวงราชพฤกษ์
(1 แห่ง)
เชียงใหม่          
รวม       1,998 167,863 653,056
 
รวบรวมข้อมูล/แหล่งที่มา: กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
ปรับปรุงข้อมูล: วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
Share this: