มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรค COVID-19

แนวปฏิบัติของบุคลากร สวพส.

HRDI ของดีพื้นที่สูง

 

ประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

มูลนิธิโครงการหลวง และร้านโครงการหลวง

 
 

ข้อมูลสำหรับบริการสุขภาพ

กรมบัญชีกลางอนุมัติอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท กรณี COVID-19ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 64/2563

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, https://www.facebook.com/photo?fbid=2912236375511228&set=a.500815479986675

 

"มาตรการป้องกัน" จากกระทรวง กษ. สู่ สวพส.

 

สวพส. ปฏิบัติตาม Social Distancing Policy - วิธีการเว้นระยะห่างทางสังคมต้านภัย COVID-19

 

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผู้บริหารมอบนโยบายการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ภาพกิจกรรม สวพส. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด