ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน สวพส.

ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน สวพส. ปีงบประมาณ 2562

 
 
หมายเหตุ:
ผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563