บริการข้อมูล สวพส. ออนไลน์ (Highland E-Services)

งานวิจัยกัญชง (Hemp) (ระเบียบและแนวทางการจำหน่าย)

e-Research Knowledge ระบบองค์ความรู้จากงานวิจัย

ฐานข้อมูลโรคพืช

รายการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวพส.

องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง (2018-ปัจจุบัน)

เกษตรอัจฉริยะบนพื้นที่สูง (ระบบ MEHigh)

ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

แผนผังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Kiosk)

ฐานข้อมูลพรรณไม้อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ห้องสมุด สวพส.(E-Library)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของ สวพส.

งานวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง

Share this: