ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 30 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดศึกษาดูงานของเกษตกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก เรื่อง การปลูกคะน้าฮ่องกงและผักกาดขาวปลี ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง,ศูนย์ฯ แม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 29 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดประชุม เรื่องประชุมแผนการผลิตองุ่นไม้ผลเพื่อส่งจำหน่ายมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมตึก 5 ขั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 25 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ครั้งที่ 1/ 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดการญจนบุรี
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 23 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถอดบนเรียนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่ จ.เชียงราย, จ.น่าน ณ อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 22 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำตลาดออนไลน์ และ Digital Marketing ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 20 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพเสาวรสหวานและหลังการเก็บเกี่ยวภายใต้การบริหารและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรโครงการฯ สบเมยจำกัด ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 19 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การเชื่อมโยงงานพัฒนาและการสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาโครงการหลวง กลุ่มศูนย์ที่ 8 และศึกษาดูงานเรื่องคาร์บอนต่ำเพื่อส่เงสริมให้เเป็นศูนย์เรียนรู้ ณ อำเภอเชียงคาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 18 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก เรื่อง การปลูกฟักทองญี่ปู่นแบบไม้ขึ้นค้าง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 17 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ครั้งที่ 2/2561 ณ อาคารสโมสรริมน้ำ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 16 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดฝึกอบรมเรื่อง กระแสตลาดและแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรในยุค 4.0 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 16 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดประชุมเรื่อง การติดตามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงงานคุณภาพผลผลิต ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี บ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 15 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหวายบนพื้นที่สูง ณ พื้นที่แปลงเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 15 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ ณ บ้านปางแดงใน หมู่ท่ี่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 15 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก เรื่อง การปลูกฟักทอ
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 14 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 14 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 14 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเนื้อครามสีธรรมชาติ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าสีคราม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนผ้าหม้อห้อมบ้านป้าเหงี่ยม ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่, ศูนย์เรียนรู้ห้อมคราม ฝ้ายเปลือกไม้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 11 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดศึกษาดูงานของเกษตรกรเรื่อง การปลูกข้าวโพดหวานสองสีให้มีคุณภาพ ณ สถานีเกษตรกลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 11 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดประชุมเพื่อประเมินและคัดเลือกเกษตรกร Smart Farmer ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 10 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดฝึกอบรมเรื่อง การดูแลรักษาแปลงชาอู่หลงและชาอัญสัมตัดแต่งกิ่ง การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่และห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 10 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 9 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดฝึกอบรมเรื่อง กระแสตลาดและแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรในยุค 4.0 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 8 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดประชุมบูรณาการเรื่อง การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการซื้อขายผลผลิต ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สุงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา อ.แม่จัน จ.เชียงราย
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 8 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดกิจกรรมการตรวจประเมินภายในระบบ GAP ใบชาสด มูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์/สถานี ฯ อ่างขาง,ตีนตก, ป่าเมี่ยง, ห้วยโป่ง แม่แพะ,ขุนวาง, ม่อนเงาะ,ห้วยน้ำขุ่นและแม่ปูนหลวง
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 7 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดกิจกรรมโครงการ ศึกษาดูงาน เรื่อง การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนาบ้านธารมะยม จ.นครสวรรค์ และฟาร์มพีระพล ต้นแบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 6 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกชาและกาแฟอราบิก้า ของโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 4 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การปลูกไม้ป่าชาวบ้านแบบนวเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 3 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผ
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 3 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 3 พฤษภาคม 2561 startdate,FALSE,TRUE)?>

จัดศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเนื้อครามสีธรรมชาติ และการแปรร
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,027 รายการ