บทความระเบียบองค์กร

การจ้างเหมาบริการ มีลักษณะอย่างไร ?
การจ้างเหมาบริการ มีลักษณะอย่างไร ?
บทความกฎหมายน่ารู้

กลุ่มงานนิติการ สำนักอำนวยการ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน หรือการจ้างเหมาบริการ/ จ้างปฏิบัติงานในโครงการ โดยรวบรวมจากหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรของสถาบันได้ศึกษาและทำความเข้าใจ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บทความสถานการณ์ Covid

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564


ทั้งหมด 14 รายการ