การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (Public sector Management Quality Award: PMQA 4.0)

รางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2562

 

รางวัลการบริการที่เป็นเลิศ "เปิดโอกาสการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) "ต้นแบบการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง ศรีคีรีรักษ์"

รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) "แม่จริมชุมชนลดการเผาด้วยวิถีเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง"
Share this:

บทความระเบียบองค์กร