องค์ความรู้บนพื้นที่สูง บทความวิชาการ สวพส.

สารพัน ไม้  รักษ์ สิ่งแวดล้อม
สารพัน ไม้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม
บทความองค์ความรู้

ในปัจจุบัน พื้นที่สูง กำลังเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ดินเสื่อมโทรม สารพิษปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำธรรมชาติ หมอกควัน พื้นที่ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชลดลง รวมถึงภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ผัก-กับข้าว…เพราะเราเคียงกัน
ผัก-กับข้าว…เพราะเราเคียงกัน
บทความองค์ความรู้

การได้กินอาหารที่ดี มีประโยชน์และอร่อย เป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน โดยวัฒนธรรมการกินจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม สภาพภูมิประเทศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ที่นำมาประกอบเป็นอาหารที่พบในพื้นที่นั้นๆ

น้ำหมักชีวภาพพืชผักชอบ
น้ำหมักชีวภาพพืชผักชอบ
บทความองค์ความรู้

น้ำหมักชีวภาพ (bio-extract) หรือที่หลายคนเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือปุ๋ยน้ำหมัก ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้เคยจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพมากมายหลายสูตรจากทั่วประเทศ และพบว่า น้ำหมักชีวภาพส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยน้อยมาก โดยส่วนใหญ่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมน (สารกระตุ้นการเจริญเติบโต) มากกว่า ซึ่งถ้าจะเรียกให้ถูกต้อง จึงควรเป็น "น้ำหมักชีวภาพ"

การจัดทำเกรดผักอินทรีย์
การจัดทำเกรดผักอินทรีย์
บทความองค์ความรู้

ปัจจุบันกระแสรักสุขภาพมาแรง ผักอินทรีย์จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ทั้งตัวผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สินค้าพืชผักอินทรีย์สามารถขายได้ราคาดีกว่าพืชผักที่ปลูกด้วยเคมี จึงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกผักอินทรีย์กันมากขึ้น

“ชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยอีค่าง” ชุมชนต้นแบบธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) บนพื้นที่สูง
“ชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยอีค่าง” ชุมชนต้นแบบธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) บนพื้นที่สูง
บทความองค์ความรู้

ชุมชนบ้านห้วยอีค่าง ตั้งอยู่ที่ ต. แม่วิน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ที่มีวัฒนธรรม ประเพณี และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมจากพืชสมุนไพรธรรมชาติบนพื้นที่สูงมีอะไรบ้าง (Ep.2)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมจากพืชสมุนไพรธรรมชาติบนพื้นที่สูงมีอะไรบ้าง (Ep.2)
บทความองค์ความรู้

ป็นที่รู้กันว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ทำมาจากสารธรรมชาติ แทบจะไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง วันนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมจากพืชสมุนไพรธรรมชาติบนพื้นที่สูงกัน

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) โอกาสของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (Ep.1)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) โอกาสของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (Ep.1)
บทความองค์ความรู้

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติหลายชนิดที่มีศักยภาพในการนำมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางจากสารธรรมชาติทดแทนส่วนประกอบที่เป็นสารเคมี ซึ่งในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรรวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

นา “ปากล้า”
นา “ปากล้า”
บทความองค์ความรู้

นา “ปากล้า” เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่คล้ายกับการทำนาโยน แต่ได้พัฒนาเทคนิคการเตรียมแปลงและวิธีการปลูกอย่างประณีต ซึ่งสามารถกำหนดระยะปลูกของต้นข้าวได้อย่างเป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการจัดการแปลงโดยเฉพาะการกำจัดวัชพืชและกำจัดต้นพันธุ์ปน

การจัดการผักปลอดภัย (GAP และอินทรีย์) ในช่วงแล้ง
การจัดการผักปลอดภัย (GAP และอินทรีย์) ในช่วงแล้ง
บทความองค์ความรู้

พอเข้าหน้าแล้ง สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ในการปลูกพืชผักอินทรีย์ คือ การเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช การระบาดของโรคจะน้อยกว่าในฤดูฝน แต่ก็จะมีโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะ เช่น ไวรัส (พืชตระกูลแตง พริก มะเขือ ต้องระวังเป็นพิเศษ)

ศัตรูผักในช่วงแล้ง
ศัตรูผักในช่วงแล้ง
บทความองค์ความรู้

ช่วงเข้าสู่หน้าแล้ง เกษตรกรที่ปลูกผักคงต้องเตรียมรับมือกับแมลงศัตรูพืชที่จะเข้าทำลายมักพบเป็นประจำในช่วงแล้ง ได้แก่ ‘ด้วงหมัดผัก’ และ ‘เพลี้ยอ่อน’ ถือว่าเป็นศัตรูสำคัญลำดับต้นๆ

การขอรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
การขอรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
บทความองค์ความรู้

การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกัน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและสารสังเคราะห์ เน้นการจัดการเลี้ยงสัตว์ให้อยู่สุขสบายตามธรรมชาติและพฤติกรรมของสัตว์ พันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์มาจากธรรมชาติ การจัดการป้องกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรค มีการพึ่งพาตนเอง โดยการใช้ปัจจัยการผลิตภายในฟาร์มให้มาก ตลอดจนมีบันทึกการทำกิจกรรมภายในฟาร์มเพื่อการขอรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์เป็นกรอบนำในการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในผลผลิตหรือสินค้า

การคุ้มครองสมุนไพรพื้นที่เขตอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด บ้านป่าเกี๊ยะ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
การคุ้มครองสมุนไพรพื้นที่เขตอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด บ้านป่าเกี๊ยะ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
บทความองค์ความรู้

การคุ้มครองสมุนไพรพื้นที่เขตอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด บ้านป่าเกี๊ยะ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

หอมแบ่ง!
หอมแบ่ง!
บทความองค์ความรู้

พืชผักชนิดหนึ่งที่เกษตรกรหลายคนยังไม่เคยปลูก นั่นคือ...หอมแบ่ง! หรือ ต้นหอม เป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน มีใบเป็นรูปทรงกลมกลวงด้านใน ปลายเรียวแหลม ตั้งอยู่บนฐานของหัว (Bulb) รอบๆ ลำต้น บริเวณโคนมีกาบใบสีขาวหุ้มลำต้น เป็นผักที่รับประทานส่วนของใบ

โทรศัพท์มือถือมีความหมายอย่างไรต่อความเท่าเทียม
โทรศัพท์มือถือมีความหมายอย่างไรต่อความเท่าเทียม
บทความองค์ความรู้

ภาพที่ผู้คนใช้โทรศัพท์มือถือในเขตเมืองถือเป็นเรื่องปกติในยุคสมัยปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จนอาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 6 ของการดำรงชีพ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าโทรศัพท์มือถือจัดเป็นตัวชี้วัดความเท่าเทียมของหญิงชายตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 5 ที่นอกจากจะมุ่งเน้นการยุติการกระทำและการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมการมีสิทธิที่จะพัฒนาตนเองและเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของผู้หญิง


ทั้งหมด 194 รายการ