คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)

  รายชื่อ ตำแหน่ง
(1) ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ที่ปรึกษา
(2) รองประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ที่ปรึกษา
(3) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ที่ปรึกษา
(4) ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ปรึกษา
(5) ที่ปรึกษาพิเศษของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ปรึกษา
(6) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
(7) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ
(8) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
(9) ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
(10) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
(11) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
(12) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
(13) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
(14) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
(15) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
(16) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
(17) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
(18) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
(19) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ
(20) เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรรมการ
(21) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
(22) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
(23) เลขาธิการองคมนตรี กรรมการ
(24) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรรมการ
(25) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(26) ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรรมการ
(27) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ
(28) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรรมการ
(29) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
(30) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
(31) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
(32) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรรมการ
(33) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการ
(34) ผู้แทนสำนักพระราชวัง กรรมการ
(35) เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง กรรมการ
(36) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการและเลขานุการ
(37) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(38) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(39) ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

อำนาจหน้าที่:

  1. พิจารณาและกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง
  2. พิจารณาและกำหนดแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมใดๆ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
  3. พิจารณาอนุมัติแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมใดๆ และงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง
  4. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และวินิจฉัยปัญหาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ควบคุม กำกับดูแล ติดตามผล และประสานการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง
  6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของงานโครงการหลวงได้ตามความเหมาะสม
  7. เชิญบุคคลจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรอื่นให้มาชี้แจง หรือส่งข้อมูลหรือสถิติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
  8. ยืมตัวบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ รวมตลอดทั้งขอใช้อสังหาริมทรัพย์จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
  9. ให้คำรับรองผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง ตามข้อเสนอแนะของมูลนิธิโครงการหลวงโดยคำนึงถึงคุณภาพของผลงานและความประหยัด เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดรับไปประกอบการพิจารณา
  10. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
Share this: