สวพส.รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ

สวพส.รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0
ประจำปี 2565

 
 

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร สวพส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ นางสาวดารัตน์ บริพันธกุล นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต และนายชยพล อริยคุณากูร เป็นคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐในครั้งนี้

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ ให้มีผลงานบรรลุตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สวพส. และได้เข้าร่วมการประเมินศักยภาพองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่ง สวพส. ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) และเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลในขั้นตอนที่ 3 ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)

 
 

สำหรับในปี 2565 สวพส. ได้นำเสนอผลงานที่มีความโดดเด่น สะท้อนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางของการพัฒนาในจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ในระดับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อันแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ที่สร้างคุณค่าแก่ประชาชน สอดคล้องนโยบายภาครัฐและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม