ห้วยโทน: ประเมินรางวัลเลิศรัฐ สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

สวพส.รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) และประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ โดย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ประจำปี 2565

 
 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน โดยนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร สวพส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจประเมินในพื้นที่ของหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลดีเด่นรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ผลงาน “ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน” และประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ “ผู้นำห้วยโทน ร่วมสร้างรอยยิ้ม” ประจำปี 2565 โดย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมี นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ และนางวิภาดา ตริตระการ เป็นคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐในครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Cloud Meetings

 
 

คณะกรรมการฯ ได้รับชมวีดีทัศน์และรับฟังการบรรยายสรุปผลงาน รวมถึงรับชมบรรยากาศจุดต่าง ๆ ภายในชุมชนบ้านห้วยโทน ผ่านการถ่ายทอดสดจาก 5 จุดสำคัญ ได้แก่

  จุดที่ 1 ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม : นาขั้นบันได

  จุดที่ 2 สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน : โฮมสเตย์

  จุดที่ 3 ร่วมมือสร้างรายได้ : กาแฟดูแลป่า

  จุดที่ 4 ต่อยอดสู่ความยั่งยืน : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

  จุดที่ 5 ขยายผลสร้างเครือข่าย : บูรณาการทุกภาคส่วน

โดยมีผู้นำชุมชน และสมาชิกในชุมชนเป็นผู้นำชมด้วยตนเอง และมีหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายอำเภอบ่อเกลือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 พิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน กรมชลประทานน่าน บริษัทไฟฟ้าหงสา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาน่าน ประมงจังหวัดน่าน มูลนิธิรักษ์ไทยน่าน หน่วยป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้บ่อเกลือ อุทยานแห่งชาติขุนน่านปศุสัตว์อำเภอบ่อเกลือ เกษตรอำเภอบ่อเกลือ พัฒนาชุมชนบ่อเกลือ และสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอปัว เป็นต้น ซึ่งผลการตรวจประเมินดังกล่าวจะได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเพื่อตัดสินรางวัลต่อไป

 
 

การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านห้วยโทน คือต้นแบบความสำเร็จในการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการหลวง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะการทำไร่เลื่อนรอย ซึ่งใช้การสร้างกระบวนการ เสริมพลังให้ผู้นำชุมชน/ผู้นำเกษตรกรคิดวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อสร้างความร่วมมือกันพัฒนาหมู่บ้านด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน ใช้ความรู้และข้อมูล หลักคิด แนวปฏิบัติ เพื่อวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามภูมิสังคม ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างตรงจุด สร้างคุณค่าร่วมกับการสร้างชุมชนให้ยั่งยืนด้วยหลักการดำเนินงานแบบโครงการหลวง และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
 

ผลงานการดำเนินงานบ้านห้วยโทน

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม