ตอนที่ 2 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 2 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข


☀️ จากพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมตั้งแต่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝาย แก้มลิง บ่อเก็บน้ำ ท่อระบายน้ำ ระบบส่งน้ำ สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วย ยากไร้ และขาดโอกาส ผ่าน “โครงการกาญจนบารมี” ที่พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้น เพื่อจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ☀️

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=N8KDqoXz5Nk

Share this: