ตอนที่ 3 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 3 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน


☀️ด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นมิ่งขวัญ ของการเพาะปลูกทำนาทำไร่ พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินและจัดการน้ำ จนทำให้การเพาะปลูกนั้นมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้ และความมั่นคงตลอดมา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมากล้นสุดพรรณนา พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ผู้สืบสาน รักษา ต่อยอด แผ่นดินเกษตร จากพระบรมชนกนาถ พระบรมราชชนนี และบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าแห่งสยาม ☀️

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=1819SaG7HEE

Share this: