ตอนที่ 4 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายน้ำแห่งแผ่นดิน

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 4 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายน้ำแห่งแผ่นดิน


☀️ สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใส่พระราชหฤทัยในเรื่องนี้ตลอดมาด้วยทรงตระหนักว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต ของพืช สัตว์ และมนุษย์ จากการเรียนรู้โครงการในพระราชดำริของพระบรมชนกนาถ และพระบรมราชชนนี ดังความในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่า “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้” ☀️

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=BTtjL3302d4

Share this: