ตอนที่ 5 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 5 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา


☀️ ดังแสงทอรุ้งจากฝากฟ้าสู่แผ่นดิน ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และสายพระเนตรอันละเอียดอ่อนที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับทุกคนตลอดมา ทรงพระกรุณาพระราชทาน พระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ในถิ่นทุรกันดาร 6 แห่ง ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ และในด้านการอุดมศึกษา ☀️

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=GeEPyVEs0I4

Share this: