ตอนที่ 6 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาบพิตร ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 6 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาบพิตร ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก


☀️ ความเป็นชาติไทยของเราทุกยุคทุกสมัยนั้นเกิดขึ้นได้เพราะความเกื้อหนุนกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันศาสนามาแต่ครั้งสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงทศพิธราชธรรม พระราชจริยวัตร ๑๐ ประการ เพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนเป็นที่ชื่นชมยินดีประจักรชัดแก่สายตาชาวโลก ล้นเกล้าล้นกระหม่อม รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา และทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม ทรงยึดมั่นสืบสานราชประเพณีได้อย่างเคร่งครัดบริบูรณ์ทรงปฏิบัติได้อย่างสง่างามเสมอมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สืบเนื่องมาจนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่มาโดยตลอดในการที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นยิ่งต่อประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ☀️

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=md5NuM4Od7E

Share this: