ตอนที่ 7 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชน

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 7 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชน


☀️ สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระวิริยะอุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญ ๆ ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ เสมอมา ภายใต้ร่มบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกายเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยไม่ทรงทิ้งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่มีอยู่คู่แผ่นดินไทย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปประเทศใดนั้น จะทรงเตรียมพระองค์ ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับประเทศที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนอย่างละเอียดทุกครั้ง ระหว่างประทับอยู่ในประเทศดังกล่าว ก็จะทรงมุ่งมั่นสร้างสานเจริญทางพระราชไมตรีและมีความสนพระทัยที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการด้านต่าง ๆ เพื่อทรงนำกลับมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ ☀️

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rympXkAFagQ

Share this: