ตอนที่ 8 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชน

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 8 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชน


☀️ หากเราเฝ้าฟังกระแสพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงรับสั่งเสมอๆ คือ ประชาชนทุกคนต้องปลอดภัย เพื่อความสุขและปลอดภัยของประชาชน และพระปฐมบรมราชโองการ เพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎร ความปลอดภัยและความสุขของประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์เสมอมายามใดราษฎรเดือดร้อนทุกข์เข็ญ พระองค์ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือเสมอ พระองค์ทรงเห็นเราเสมอแม้เราจะเป็นเพียงอณูเล็กๆ ก็ตาม ☀️

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=H2I6fm9JLOk

Share this: