ตอนที่ 9 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบิน

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 9 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบิน


☀️ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้ศาสตร์แห่งการรบและการบินอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยม ทรงตั้งปณิธานมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะไปศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารทุกประเภทแม้จะยากลำบากสักเพียงใดในห้วงของการศึกษา ณ ต่างแดน พระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แห่งการทหารและการบินอย่างสูงยิ่ง ทรงเป็นปราชญ์แห่งด้านยุทธวิธีชั้นสูงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมราชบุพการีอย่างสมบูรณ์ ☀️

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=qTTBst6346s

Share this: