การให้บริการ

สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือน เรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องร้องเรียนทั่วไป
จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตุลาคม 2564 0 - - 0 - -
พฤศจิกายน 2564 0 - - 0 - -
ธันวาคม 2564 0 - - 0 - -
มกราคม 2564 0 - - 0 - -
กุมภาพันธ์ 2565 0 - - 0 - -
มีนาคม 2565 0 - - 0 - -
เมษายน 2565 0 - - 0 - -

สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน เรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องร้องเรียนทั่วไป
จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตุลาคม 2563 0 - - 0 - -
พฤศจิกายน 2563 0 - - 0 - -
ธันวาคม 2563 0 - - 0 - -
มกราคม 2564 0 - - 0 - -
กุมภาพันธ์ 2564 0 - - 0 - -
มีนาคม 2564 0 - - 0 - -
เมษายน 2564 0 - - 1 - 1
พฤษภาคม 2564 0 - - 0 - -
มิถุนายน 2564 0 - - 0 - -
กรกฎาคม 2564 0 - - 0 - -
สิงหาคม 2564 0 - - 0 - -
กันยายน 2564 0 - - 0 - -

สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน เรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องร้องเรียนทั่วไป
จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตุลาคม 2562 0 - - 0 - -
พฤศจิกายน 2562 0 - - 0 - -
ธันวาคม 2562 0 - - 0 - -
มกราคม 2563 0 - - 0 - -
กุมภาพันธ์ 2563 0 - - 0 - -
มีนาคม 2563 0 - - 0 - -
เมษายน 2563 0 - - 0 - -
พฤษภาคม 2563 0 - - 0 - -
มิถุนายน 2563 0 - - 0 - -
กรกฎาคม 2563 0 - - 0 - -
สิงหาคม 2563 0 - - 1 - 1
กันยายน 2563 0 - - 0 - -

** ผู้ร้องเรียนสามารถสอบถามและติดตามผลการดำเนินการ ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

จำนวนผู้รับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์   


เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง

Share this: